top of page

Acerca de

Vedtægter
for Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter

1. Navn og hjemsted:

Fondens navn er Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter (herefter "Fonden") med hjemsted i Århus Kommune.

2. Stifter:

Fonden er stiftet af foreningen Sportens Venner, Skødstrup ved/ formanden Peder Falk.

3. Formål:

Fondens formål er at varetage interesser af sportslig og fritidsmæssig karakter i 8541-området.

Fondens formål er herunder at opføre ny multihal, som etableres i henhold til budgetaftale i Århus Kommune i hhv. 2007 og 2009.

Fonden skal endvidere stå for den fremtidige drift af den nye sportshal.

Såfremt det på sigt viser sig hensigtsmæssigt og ønskeligt, skal Fonden stå for den fremtidige drift af hele eller dele af det øvrige sportsanlæg i 8541- området.

 

4. Grundkapital:

Fondens grundkapital er kr. 300.000 og er indbetalt kontant. Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

 

5. Fondens forhold til stifter:

Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

 

6. Hæftelse:

Fonden hæfter alene for de forpligtelser, som Fonden påtager sig eller ifalder og hæfter alene med hele sin formue.

 

7. Bestyrelsen:

Der udpeges en bestyrelse, som er Fondens højeste myndighed.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten.

Skødstrup Sportsforening udpeger 3 medlemmer - hvoraf 1 i lige år og 2 i ulige år

Skødstrup Fællesråd udpeger 3 medlemmer - hvoraf 2 i lige år og 1 i ulige år

Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring inden for Fondens formål, herunder økonomi, jura og idrætsverdenen.

De oven for oplistede udpegningsberettigede parter kan vælge en suppleant for hvert af bestyrelsesmedlemmerne på basis af forslag fra bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget for en periode på ca. 2 år ad gangen - dog vil første valgperiode for tre af bestyrelsesmedlemmerne strække sig over ca. 3 år. Det afgøres efter drøftelse på første bestyrelsesmøde, hvem af bestyrelsesmedlemmerne, der er valgt for 2 hhv. 3 år. Valgperioden starter den 1. juli 2010. Første valgperiode strækker sig fra den 1. juli 2010 til ca. den 31. marts 2012/13. Valgperioden udløber dog umiddelbart efter Årsmødet.

Bestyrelsesmedlemmer kan maximalt sidde i bestyrelsen i 8 år.

Bestyrelsen er ikke selvsupplerende. Sker der afgang af bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden erstattes disse med personer fra den gruppe de fratrædende repræsenterer.

I umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand og næstformand.

Bestyrelsesmedlemmerne må ikke være ude af rådighed over deres bo, gøre sig skyldig i handlinger, der gør dem uværdige til fortsat at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller i øvrigt udvise en adfærd, som gør, at de er åbenbart uegnede hertil.

 

Bestyrelsen leder Fonden i overensstemmelse med dennes formål og under iagttagelse af nærværende vedtægter.

 

8. Møder:

Der afholdes mindst 4 ordinære bestyrelsesmøder årligt.

Bestyrelsesmøder afholdes, når det er nødvendigt. Indkaldelse foretages af formanden efter en aftalt mødekalender eller med mindst 8 dages skriftligt varsel og med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen skal indkaldes, når 1 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

 

9. Bestyrelsens opgave:

Bestyrelsens opgave er bl.a. at følge Fonden og dens økonomiske drift samt at påse, at bogholderi og regnskabsvæsen er i forskriftsmæssig orden og at budgettet overholdes.

 

10. Bestyrelsens arbejde:

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der udfærdiges på hvert bestyrelsesmøde et beslutningsreferat, der efter hvert møde underskrives af de fremmødte medlemmer.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet - dog kan der tildeles et mindre honorar til bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med særlige opgaver.

 

Bestyrelsen kan antage og honorere bistand med forvaltningen af Fonden i det omfang det skønnes nødvendigt, herunder antage en administrator til at bistå med formueforvaltning, kontorhold og varetage den daglige drift og vedligeholdelse.

 

11. Direktion:

Skødstrup Sportsforening og Skødstrup Fællesråd udpeger hver et medlem til en direktion. Herudover kan bestyrelsen supplere med et ekstra medlem, hvis den finder det nødvendigt.

Direktionen skal i byggefasen stå for byggeledelsen af ny multihal. Efter afslutningen af byggeriet og div. anlægsarbejder, skal direktionen stå for de drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver.

Den direktion, som vælges i forbindelse med byggefasen, står for alle beslutninger i forbindelse med byggeriet.

2/3 af bestyrelsens medlemmer kan ændre direktionens sammensætning.

 

12. Årsmødet:

Fonden afholder årsmøde hvert år inden den 31. marts. Mødet finder sted i Fondens hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsen bestemmelse.

Dagsorden for Fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

 

Valg af dirigent

Orientering om det seneste år v/formanden.

Forelæggelse og godkendelse af Fondens regnskab v/ kassereren.

 

Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af Fonden, til uddeling efter vedtægten, eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Orientering om nye eller genudpegning af medlemmer til bestyrelse og direktion.

Valg af revisor.

Evt.

 

13. Anbringelse af Fondens aktiver:

Det er bestyrelsens ansvar, at Fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

Fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber.

 

14. Anvendelse af overskud:

Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af Fonden skal anvendes til:

a. at yde økonomisk støtte til udvikling inden for idrætsverdenen.

b. at yde økonomisk støtte til almennyttige kulturelle aktiviteter, fortrinsvis inden for idræt.

 

15. Tegningsregel:

Fonden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf formand eller næstformand skal være den ene.

 

Pantsætning og køb af fast ejendom, indgåelse af lejemål eller opsigelse heraf samt optagelse af lån, kan alene gennemføres ved et flertal af bestyrelsen inklusiv formand og/eller næstformand.

 

16. Regnskab:

Over Fondens formue, dens indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab. Regnskabet skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.

Regnskabet revideres af en statsautoriserer eller registreret revisor. Fondens revisor udpeges af bestyrelsen. Revisor må ikke være medlem af bestyrelse eller direktion og skal i øvrigt opfylde de i lovgivningen stillede krav om uafhængighed m.v.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 1. juli 2010 til den 31. december 2011.

Inden fem måneder efter regnskabsårets udløb skal regnskabet være afgivet og indsendt til Fondsmyndigheden. Regnskabet sendes endvidere til orientering til Århus Kommune.

 

17. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal af bestyrelsen efter indhentning af vejledende udtalelse fra Århus Kommune. Fondsmyndigheden skal godkende vedtægtsændringer.

 

18. Opløsning:

Fondens opløsning kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen er enige herom, og at der herom er indhentet vejledende udtalelse fra Århus Kommune. Bestyrelsens beslutning om opløsning skal godkendes af fondsmyndigheden. Ved Fondens opløsning skal dens midler anvendes til fremme af sportslige og fritidsmæssige aktiviteter i 8541 – området, og bestyrelsen skal indhente en vejledende udtalelse fra Århus Kommune om anvendelsen af likvidationsprovenuet. Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsbestyrelsen.

Ingen del af Fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren, til en med stifteren samlevende ægtefælle eller til stifterens børn, idet nærtstående skal forstås som angivet i konkursloven § 2.

 

Nærværende vedtægter er tiltrådt af stifterne

Skødstrup den 1. juli 2010

 

Peder Falk (Formand)

Safirvej 13

8541 Skødstrup                                                         

 

Karsten Hauge Vinde

Fruenshøj 13

8541 Skødstrup

 

Nærværende vedtægter er tiltrådt af bestyrelsen

 

Skødstrup den 16. sept. 2010

 

John Lautrup (Formand)

Morgenfruevej 7

8541 Skødstrup

                                                                

Steen Hermansen (Næstformand)

Hjelmagervænget 3

8541 Skødstrup

 

Hans-Georg Christensen (Kasserer)

Tjørnebakken 5B

8541 Skødstrup

                                                                

Thomas Agerskov (Sportsforeningen)

Hjelmagervænget 18

8541 Skødstrup

 

Bent Vester (Direktionen)

Manbjergvej 99

8541 Skødstrup                                                         

 

Jes Retbøll (Direktionen)

Tjørnebakken 3C

8541 Skødstrup

bottom of page